Do'a Setelah Sholat Fardhu


Disini saya akan berbagi tentang doa setelah sholat fardhu buat anda semua yang membutuhkan dimana doa setelah sholat fardhu ini memang sangat diwajibkan agar mendapatkan rahmat dari yang maha kuasa. dan berikut ini adalah doanya yang bisa coba anda pelajari. Tapi sebelum anda mempelajari Do'a Setelah Sholat Fardhu dibawah, terlebih dahulu saya mohon maaf jika doa yang saya perlihatkan dibawah ini ada yang salah. Karena semua manusia tak luput dari kekeliruan.

Do'a Setelah Sholat Fardhu

Do'a Setelah Sholat Fardhu
==========================

Bismillaahirrah maa nir rahiim - alhamdulillahi rab bil 'aalamiin
Allahuhmma shalli 'ala saiy yidanaa Muhammadin
Wa 'alaa aalihi wa shahbihi wasallam.
Allahummag firlii waliwa lidaiy ya - warhamhumaa kamaa rab bayaanii
shaghiraa.

Rabbanaa laa tuzig quluu bana ba'da idz hadaitanaa
Wa bahlanaa mil ladunka rahmatan innaka antal wah haab.

Rab banaa zhalamnaa anfusanaa wa illam tagfirlanaa
Watar hamnaa lanakuu nan naminal khaa siriin.

Rabbanaa hab lanaa min azwaajina wa zurriy yatinaa
Qur rata a'yun waj 'alnaa lil muttaqiina imaamaa.

Allahum ma a'innii 'alaa dzikrika wa husni 'ibaadatika.

Allahum ma rabbanaa taqabbal minna shalaatanaa
Wa shi yaa manaa wa rukuu 'anaa wa sujuudanaa
Wa qu 'uudanaa wa tazharru 'anaa
Watakhasysyu 'anaa wa ta 'abbudanaa
Wa tammim taq shiiranaa yaa Allah ya rabbil 'aalamiin.

Allaahum ma innaa nas aluka ridhaaka wal jannah
Wana 'uuzubika min sakhatika wannaar.

Allaahum ma innaa nas aluka salaamatan fiddiin
Wa 'aafiatan filjasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
Wa taubatan qablalmaut wa rahmatan 'indalmaut
Wa magfiratan ba 'dalmaut allahumma haw win 'alaina fii sakaraatil maut
Wan najaati minan naar wal 'afwaa 'indal hisaab.

Rabbanaa laatu aakhidznaa inna siinaa aw akhtha'na
Rabbanaa walaa tahmil 'alainaa ish rankamaa hamal tahu 'alalladzii na
minqablinaa
Rabbanaa walaa tuham milnaa maa laa thaaqatalanaa
Bih wa' fu 'annaa waghfirlanaa warhamnaa antamaulaanaa
Fan shurnaa 'alal qaumil kaafiriin.

Rab banaa inna naa sami' naa munaa diyayyunaa
Dil lil imaani an aaminuu birab bikum fa aamannaa
Rabbanaa faghfirlanaa dzunuu banaa wa kaffir 'annaa
Saiy yi aatinaa wa tawaffanaa ma 'al abraar
Rabbanaa wa aatinaa maa wa 'attanaa 'alla rusulika
Walaa tukh zinaa yau mal qiyaamah innaka laa tukh liful mii 'aad.

Rab banaa aatinaa fiddun yaa hasanah
Wafil aakhirati hasanah waqinaa 'adzaaban naar
Wa shal lallaahu 'alaa saiy yidinaa Muhammad
Wa 'alaa aalihii washahbihi aj ma'iin
Subhaa na rab bika rabbil 'izzati 'am maa ya shifuun
Wasalaamun 'alal mursaliin wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin.

Comments :

1
Anonim mengatakan... on 

bagus juga..

Posting Komentar

Informasi Terbaru

 
Do'a Setelah Sholat Fardhu - Informasi Terbaru
Blogger Template by Blogger Mbojo Share In Premium Wordpress Themes and Blogger Template|Support Informasi Terbaru-Kata Kata Galau-Kabar Terbaru-Kata Kata Penyesalan | Host In Blogger.com

Top  blogs Top Personal blogs